Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

Projekat "Reforma poreske administracije u Crnoj Gori"

Projekat "Reforma poreske administracije u Crnoj Gori"
Datum objave: 25.12.2019 09:51 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu


Razvojni cilj projekta "Reforma poreske administracije u Crnoj Gori" koji Vlada Crne Gore sprovodi u Poreskoj upravi kroz zajam kod Svetske banke je da poboljša djelotvornost operativnih funkcija Poreske uprave Crne Gore i smanji troškove poreskih obveznika (pravnih lica) prilikom poštovanja poreskih obaveza.
Dugoročna vizija Crne Gore je poreska administracija sa modernizovanim poslovnim procesima zasnovanim na riziku koji doprinose efikasnoj naplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje iz svih izvora privredne djelatnosti. Porast u izmirivanju poreskih obaveza generisaće veći priliv prihoda iz kojih će se obezbjeđivati osnovne usluge za građane. Poboljšanja kapaciteta poreske administracije takođe će doprinijeti ostvarivanju cilja zemlje za pristupanje EU i ekonomsku integraciju sa državama članicama EU.

Komponente projekta

Projekat ima za cilj da poboljša institucionalne aranžmane i sistem upravljanja Poreske uprave Crne Gore da u potpunosti iskoristi visoko automatizovan sistem zasnovan na procjeni rizika, sa smanjenim stepenom diskrecionog odlučivanja. Projekat podrazumijeva ulaganje od 14,0 miliona €, uz dodatno finansiranje od 4,8 miliona € za četvrtu komponentu projekta (elektronska fiskalizacija računa). Planirano trajanje projekta je do marta 2023. god. Projekat obuhvata finansijsku i tehničku podršku za: metodologije i procedure naplate prihoda; novi integrisani sistem upravljanja prihodima (IRMS) i drugu tehnološku infrastrukturu, razvoj i implementaciju sistema za elektronsku fiskalizaciju računa. Projekat sadrži četiri komponente:

Komponenta 1: Institucionalni razvoj. Ova komponenta će pomoći u jačanju strateškog fokusa rukovodstva, povećati pažnju usmjerenu na integritet, ojačati upravljanje kadrovima i obukom, razvoj analitičkih kapaciteta neophodnih da podrže strateško upravljanje u Poreskoj upravi Crne Gore, poboljšati pravni okvir i funkciju žalbi i uspostaviti moderno upravljanje prihodima. Prva potkomponenta usmjerena je na institucionalni i organizacioni razvoj, poboljšanje strateškog fokusa i planiranje kapaciteta; jačanje izvršnih, upravnih, tehničkih i operativnih kapaciteta. Druga potkomponenta usmjerena je na jačanje kapaciteta za upravljanje procesom promjena. Ova potkomponenta podržaće proces promjena i jačanje posvećenosti svih zaposlenih i olakšaće institucionalni razvoj Poreske uprave Crne Gore. Treća potkomponenta ojačaće kapacitet Poreske uprave Crne Gore za koordinaciju implementacije projekta. Ova podkomponenta će finansirati angažovanje upravljačke i administrativne podrške projektu kako bi se obezbijedila potrebna stručnost za upravljanje projektom tokom implementacije. Ova potkomponenta će takođe finansirati i fiducijarne aktivnosti vezane za projekat.

Komponenta 2: Poslovni procesi. Ova komponenta podržava modernizaciju poslovnih procesa i poboljšanja operativne efikasnosti Poreske uprave Crne Gore. Ova komponenta ima tri potkomponente. Prva potkomponenta uvodi najbolje međunarodne prakse u operativne funkcije Poreske uprave Crne Gore, jača registraciju i obradu poreskih prijava, formalizuje analizu rizika u izboru kontrola i kod aktivnosti sprovođenja, poboljšava poslovnu analitiku da identifikuje gdje ograničena sredstva Poreske uprave Crne Gore treba da budu raspoređena da bi se postigli najbolji rezultati ili ispunili posebni ciljevi Poreske uprave Crne Gore, kao i poboljšao kapacitet Poreske uprave Crne Gore za borbu protiv prevara i krivičnih istraga. Druga potkomponenta će se fokusirati na prečišćavanje i racionalizaciju podataka iz postojećeg sistema, kao i unaprijeđenje IT infrastrukture. Treća potkomponenta će se fokusirati na pripremu specifikacija za novi integrisani sistem upravljanja prihodima (IRMS); nabavku i prilagođavanje komercijalnog IRMS sistema koji će zamijeniti postojeći sistem.

Komponenta 3: Usluge poreskim obveznicima. Ova komponenta će finansirati aktivnosti vezane za: modernizaciju usluga koje se pružaju poreskim obveznicima, kao i unaprjeđenje razumijevanja regulative koja se odnosi na naplatu prihoda, procedura, prava i obaveza poreskih obveznika, kako bi se na taj način smanjilo opterećenje poreskih obveznika prilikom izvršavanja poreskih obaveza. Kroz ovu komponentu će se razmotriti postojeće usluge koje se pružaju poreskim obveznicima, kao i identifikovati preporuke za poboljšanja.

Komponenta 4: Elektronska fiskalizacija računa. Sistem za elektronsku fiskalizaciju računa doprinijeće poboljšanju efikasnosti rada Poreske uprave Crne Gore kroz prikupljanje podataka u realnom vremenu, omogućavajući bolju kontrolu poreskih obveznika i poboljšaće statističko izvještavanje i analize. Pored toga, elektronska fiskalizacija će ograničiti mogućnosti za utaju PDV-a i manipulaciju sa fiskalnim računima, imajući u vidu da će Poreska uprava Crne Gore registrovati i odobriti svaki fiskalni račun prije završetka fiskalne transakcije. Ova komponenta će podržati zahtjeve Poreske uprave Crne Gore u pogledu razvoja i implementacije sistema za elektronsku fiskalizaciju računa, koji će uključivati softver, hardver i neophodne obuke/radionice.

Organizacija upravljanja projektom

Poreska uprava Crne Gore je odgovorna za implementaciju projekta, uz podršku Kancelarije za tehničku podršku projektima Svjetske banke (Ministartsvo finansija). Savjetodavni odbor za modernizaciju poreske administracije je uspostavljen za konsultacije sa privatnim sektorom i drugim zainteresovanim stranama. Odbor za implementaciju projekta je uspostavljen i odgovoran za aktivnosti praćenja implementacije projekata i osigurava koordinaciju svih aktivnosti. Jedinica za upravljanje projektom je zadužena za svakodnevno upravljanje projektom. Upravni odbor projekta nadgleda implementaciju projekta i daje preporuke vezano za strateška usmjerenja projekta, kao i koordinaciju relevantnih organa.

 

Upravni odbor projekta

Predsjednik (ministar finansija), članovi (direktori Poreske uprave,Uprave carina, Fonda PIO i Fonda za zdravstveno osiguranje)

Strateško usmjerenje i koordinacija organa

 

Odbor za implementaciju projekta

(Koordinator projekta, Direktor Poreske uprave i rukovodstvo Poreske uprave)

Savjetodavni odbor za modernizaciju poreske administracije

Predstavnici poslovne zajednice, poreskih obveznika, računovođa i revizora.

Koordinacija sa subjektima iz privatnog sektora

Radne grupe

Jedinica za upravljanje projektom

Aranžmani za implementaciju projekta