Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA PRIJAVLJIVANJEM I PLAĆANJEM OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU

Datum objave: 17.02.2017 13:20 | Autor: Poreska uprava - M.V.

Ispis Štampaj stranicu Download Download


• Podnošenje Prijave poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu i finansijskih iskaza

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („ Sl.list CG“, broj 55/16 ) koji je u primjeni od 01. januara 2017. godine, propisana je obaveza dostavljanja prijava poreza na dobit elektronskim putem.

Obveznici podnošenja prijave poreza na dobit, osim pravnih lica koja se nalaze u postupku za prestanak registracije, dužni su prijavu poreza na dobit dostaviti isključivo putem Portala PU, koristeći napredni digitalni certifikat izdat od Pošte Crne Gore.
Pravna lica koja se nalaze u postupku za prestanak registracije, prijavu poreza na dobit, kao i finansijske iskaze za 2016.godinu, treba da dostave u papirnoj formi, neposredno ili putem pošte, nadležnoj područnoj jedinici.

Prijave poreza na dobit za ranije poreske periode : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015, kao i izmijenjene poreske prijave za navedene poreske periode, takođe se podnose elektronskim putem. Za poreske periode prije 2010 godine, prijave se podnose u papirnoj formi.

Pravna lica koja nisu obveznici podnošenja prijave poreza na dobit ( član 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica), a imaju obavezu predaje finansijskih iskaza , iste mogu dostaviti koristeći desktop aplikaciju ''Finansijski iskazi'' i opciju za slanje finansijskih iskaza bez digitalnog certifikata, kao i prethodne dvije godine.


• Plaćanje poreza na dobit za 2016. godinu

Pravno lice - poreski obveznik koji u propisanom roku (31.03.2017. godine) uplati obračunati porez na dobit, može ostvariti pravo na umanjenje poreske obaveze od 6%, u skladu sa članom 32a Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski obveznik ostvaruje pravo na umanjenje poreske obaveze od 6% podnošenjem zahtjeva nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.

Poreski organ o zahtjevu poreskog obveznika odlučuje rješenjem i ukoliko su ispunjeni svi uslovi, vrši umanjenje poreske obaveze i povraćaj, odnosno preusmjer plaćenog poreza.

Poreski obveznik može sam da izvrši umanjenje poreske obaveze od 6% i da uplati preostali iznos poreza na dobit. I u ovom slučaju, zahtjev za umanjenje poreske obaveze podnosi se nadležnoj jedinici Poreske uprave, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.

Podsjećamo poreske obveznike da korisničku podršku vezanu za elektronske poreske prijave mogu dobiti putem telefona broj: 

020/448-223

020/448-158

020/658-084

067/618 - 603

 ili e-mail adrese: eprijava@tax.gov.me.