Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Poresku upravu

>

ažuriran sa 24.07.2020. godine

V O D I Č za slobodan pristup informacijama u posjedu Poreske uprave

Datum objave: 08.02.2021 10:00 | Autor: PORESKA UPRAVA

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list Crne Gore" br.44/12 i 30/17) Uprava prihoda donijela je

                                                      

                                                             VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

                                                                       u posjedu Uprava prihoda

Vodič je sačinjen sa ciljem da pomogne podnosiocima zahtjeva da ostvare svoja prava u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama («Sl.list CG», br.44/12 i 30/17).

Vodič će vam pomoći da saznate više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Uprave prihoda i obavještava Vas o Vašim pravima u skladu sa odredbama Zakona.

I OSNOVNI PODACI O UPRAVI PRIHODA

Sjedište i adresa Uprave prihoda:
Bulevar Šarla De Gola br. 2 – Podgorica;
Tel: 020  448-114

e – mail: : poreska.uprava@tax.gov.me

Sjedište i adresa područnih jedinica:

 

Podgorica – V Proleterske br.36, Tel. 442-700; Fax:442-725;
Nikšić – Njegoševa br.18, Tel. 040 213-105 ; Fax. 040 213-104;
Bar- Bulevar Revolucije br.1, Tel. 030 312-684; Fax: 030 312-139;
Budva – Trg sunca br.2; Tel.033 451-168; Fax 033 451-776;
Herceg Novi – Trg Maršala Tita br.1; Tel.031 324- 991; Fax: 031 322-762;
Bijelo Polje – Ulica Slobode bb, Tel. 050 432- 050; Fax: 050 432-067;
Berane – IV Crnogorske proleterske brigade;Tel: 051 233-342;Fax 051 231-799;
Pljevlja – Ivana Milutinovića bb.Tel 052 323-191; Fax 052 323-061

Kotor-Stari Grad bb, 032/322-720.

II DOKUMENTA I INFORMACIJE U POSJEDU UPRAVE PRIHODA

Uprava prihoda je organizovana kao jedinstven organ za teritoriju Crne Gore, na funkcionalnom principu i ima više vrsta informacija, koje su u posjedu sektora, odsjeka, odjeljenja i područnih jedinica.

U posjedu Uprave prihoda su sljedeća dokumenta i informacije:

1. Sektor za operativu u oblasti  inspekcijskog nadzora
- Nalog za inspekcijski nadzor,
- Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru,
- Rješenje kojim se nalažu mjere čl. 87 ZPA,
- Rješenje o utvrdjivanju poreskih obaveza,
- Dokumentacija izuzeta u postupku nadzora,
- Podaci o odobrenim povraćajima poreza,
- Evidencije o izvršenim kontrolama,
- Evidencija izvršenih provjera,
- Izvještaj o radu,
- Plan rada,
- Operativni planovi (tur.sezona, siva ekonom i sl.),
- Prekršajne prijave,
- Prijave za privredni prestup,
- Krivične prijave,
- Podaci o ostvarenom prometu jednog ili više poreskih obveznika,
- Podaci o poreskoj osnovici jednog ili više poreskih obveznika,
- Podaci o poreskom zaduženju jednog ili više poreskih obveznika,
- Podaci o izjavljenim žalbama na rješenja,
- Podaci o potvrđenim rješenjima,
- Podaci o preinačenim rješenjima,
- Klasifikaciona lista odabranih obveznika za kontrolu,
- Spisak prijava odabranih za kontrolu,
- Izvještaj o zapažanjima u toku kontrole,
- Evidencija instaliranih i fiskalizovanih poreskih registar kasa sa pratećom dokumentacijom.


2. Sektor za operativu u oblasti naplate

- Informacija o naplati poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda;
- Informacija o efektima Uredbe o naplati dospjelih, a neplaćenih poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda;
- Informacija o povraćaju dijela poreza na dodatu vrijednost naplaćenog od građana u maloprodaji;
- Izvještaj o preduzetim mjerama naplate sa analizom ostvarenja plana naplate delikventnih poreskih računa;
- Izvještaj o broju i iznosu podnesenih i riješenih zahtjeva za povraćaj PDV-a;
- Izvještaj o naplati koncesionih naknada za korišćenje prirodnih dobara i koncesione naknade za priređivanje igara na sreću;
- Izvještaji o podnesenim/nepodnesenim prijavama i o preduzimanju aktivnosti na obezđeđivanju delikventnih prijava, po vrstama poreza;
- Informacija iz poreskog računovodstva Informacionog sistema Poreske uprave, o stanju na računu poreskog obveznika;
- Informacija o utvrđenim i naplaćenim obavezama po osnovu obavljenja samostalne djelatnosti – paušal, za vrijeme trajanja ljetnje turističke sezone;
- Plan rada;
- Izvještaj o radu.

3. Sektor za informacionu tehnologiju u oblasti poreskog sistema


-Prenos sredstava Državnom trezoru,
-Prenos sredstava na račun Ministarstva finansija,
-Podaci o dnevnoj naplati, povraćaju, preusmjerenju i pogrešnim uplatama Fonda PIO, Fonda zdravstva i Zavoda za zapošljavanje,
-Depozit po osnovu šifre opštine
-Informacije o zaduženju, naplati i stanju duga, po djelatnostima i određenim vremenskim periodima,
-Informacije o broju zaposlenih radnika,
-Informacije o predatim poreskim prijavama,
-Informacije o osnovnim registracionim podacima poreskog obveznika
-Informacije o raspoloživoj i instaliranoj računarskoj opremi,
-Informacije o izvršenoj opravci računarske opreme,
-Informacije o softveru Poreske uprave
-Vodič za službenike Poreske uprave kroz informacioni sistem (interna upotreba).


4. Sektor za  usluge  i registraciju

 - Evidencija o izjavama ovlašćenih službenika datih informativnim glasilima;

- Evidencija o registrovanim poreskim obveznicima (opšti podaci o poreskom obvezniku);
- Evidencija o poreskim obveznicima koji  plaćaju porez na dodatu vrijednost;
- Informacije o pisanim odgovorima datih na pitanja poreskih obveznika u vezi primjene poreskih propisa;

- Informacije o predlozima za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu poreskih propisa;

- Informacije o privrednim subjektima u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS);
- Informacije o poreskim obveznicima, obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima obaveznog socijalnog osiguranja u Centralni registar obveznika i osiguranika (CROO);
- Informacije o obveznicima poreza na dodatu vrijednost (PDV);
- Informacije o svim vrstama izvještaja.

 5.Sektor za velike poreske obveznike (VPO)

- Nalog za inspekcijski nadzor,
- Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru,
- Rješenje kojim se nalažu mjere čl. 87 ZPA,
- Rješenje o utvrdjivanju poreskih obaveza,
- Podaci o odobrenim povraćajima poreza,
- Evidencije o izvršenim kontrolama,
- Evidencija izvršenih provjera,
- Izvještaj o radu,
- Plan rada,
- Operativni planovi inspekcijskog nadzora,
- Prekršajne prijave i prekršajni nalozi,
- Krivične prijave,
- Podaci o ostvarenom prometu jednog ili više poreskih obveznika,
- Podaci o poreskoj osnovici jednog ili više poreskih obveznika,
- Podaci o poreskom zaduženju jednog ili više poreskih obveznika,
- Podaci o izjavljenim žalbama na rješenja,
- Podaci o potvrđenim rješenjima,
- Podaci o preinačenim rješenjima,
- Klasifikaciona lista odabranih obveznika za kontrolu na osnovu analize rizika,
- Informacija o naplati poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda koji se odnose na VPO,
- Izvještaj o preduzetim mjerama naplate sa analizom ostvarenja plana naplate koji se odnose na visokorizične VPO u dijelu izmirivanja poreskih obaveza,
- Izvještaj o broju i iznosu podnesenih i riješenih zahtjeva za povraćaj PDV-a,
- Izvještaji o podnošenju svih vrata poreskih prijava za VPO po stepenu rizičnosti (visokorizični, srednjerizični i niskorizični) kao i izvještaj o preduzetim aktivnostima prema visokorizičnim iz te kategorije podnošenja poreskih prijava,
- Evidencija o registrovanim velikim poreskim obveznicima - opšti podaci,
- Informacije o predlozima za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu poreskih propisa;

- Informacija o praćenju efekata primjene i sprovođenja poreskih propisa na nivou Sektora za VPO,

- Informacija o internim procedurama, izvještaji o radu, godišnji i periodični plan rada po svim funkcijama.

6. Sektor za ljudske resurse

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka

Postupak se pokreće pisanim zahtjevom, na koji se ne plaća administrativna taksa. Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi. Obrazac zahtjeva se nalazi i na web sajtu Poreske uprave;

Zahtjev treba da sadrži:

- Osnovne podatke o traženoj informaciji;
- Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
- Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika

2. Način podnošenja zahtjeva

 

 

 

Zahtjev za pristup informaciji se može podnijeti:
- Neposredno na arhivi Uprave prihoda;
- Putem pošte, na adresu Bulevar Šarla De Gola br.2 - Podgorica ili na adresu područnih jedinica;
- Na službeni e-mail:poreska.uprava@tax.gov.me

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:
- Neposredno uvidom u original ili kopiju informacije,
- Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva,
- Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

Po zahtjevu za pristup informaciji se rješava u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati.

Protiv akta Uprave prihoda po zahtjevu za pristup informacijama se može izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama preko ovog organa.

Na žalbu se naplaćuje administrativna taksa u skladu sa tarifnim brojem 2 Zakona o administrativnim taksama (žiro račun 907-0000000083001-19 - Budžeta).

Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama koji sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor.

Lica određena za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora su samostalni savjetnik I Suzana Jovićević (kontakt: e-mail: poreska.uprava@tax.gov.me, tel: 020-448-206) i samostalni savjetnik I Ana Marković (kontakt tel: 020-448-185) .


5. Rok za pristup informacijama

Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana, od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, odnosno u roku od 5 dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ukoliko su isti određeni rješenjem.

6. Troškovi postupka

Troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji i plaćaju se prije izvršenja rješenja.
Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene informacije.
Lica sa invaliditetom oslobođena su troškova plaćanja postupka.
Troškovi postupka su utvrđeni Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (''Službeni list Crne Gore'', br. 66/16). Troškovi postupka uplaćuju se na račun ostalih prihoda Poreske uprave broj 832-1146 - 57. 

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

Rukovodioci područnih jedinica: Srđan Rubežić, Jovo Grdinić, Dobrilo Gojković, Gordana Nestorović, Slavica Đurđevac, Tomislav Timotijević, Zoran Pešić i Sonja Cikić.

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič je objavljen  na web sajtu Uprave prihoda www.poreskauprava.gov.me/vodiči


Podgorica, 08.02.2021.godine                                                           D I R E K T O R 

 

 

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji.doc

Uredba o naknadi troskova u postupku za pristup informacijama.pdf