Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Пореску управу

>

ажуриран са 01.06.2021. године

В О Д И Ч за слободан приступ информацијама у посједу Управе прихода и царина

Датум објаве: 01.06.2021 10:00 | Аутор: УПРАВА ПРИХОДА И ЦАРИНА

Испис Штампај страницу


На основу члана 11 Закона о слободном приступу информацијама ("Сл.лист Црне Горе" бр.44/12 и 30/17) Управа прихода и царина донијела је

                                                      

                                                             ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

                                                                       у посједу Управа прихода и царина

Водич је сачињен са циљем да помогне подносиоцима захтјева да остваре своја права у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама («Сл.лист ЦГ», бр.44/12 и 30/17).

Водич ће вам помоћи да сазнате више о томе како можете приступити информацијама које су у посједу и под контролом Управе прихода и царина и обавјештава Вас о Вашим правима у складу са одредбама Закона.

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УПРАВИ ПРИХОДА

Сједиште и адреса Управе прихода и царина:
Булевар Шарла Де Гола бр. 2 – Подгорица;
Тел: 020  448-114

е – маил: : управаприхода@таx.гов.ме

Сједиште и адреса подручних јединица:

 

Подгорица – В Пролетерске бр.36, Тел. 442-700; Фаx:442-725;
Никшић – Његошева бр.18, Тел. 040 213-105 ; Фаx. 040 213-104;
Бар- Булевар Револуције бр.1, Тел. 030 312-684; Фаx: 030 312-139;
Будва – Трг сунца бр.2; Тел.033 451-168; Фаx 033 451-776;
Херцег Нови – Трг Маршала Тита бр.1; Тел.031 324- 991; Фаx: 031 322-762;
Бијело Поље – Улица Слободе бб, Тел. 050 432- 050; Фаx: 050 432-067;
Беране – ИВ Црногорске пролетерске бригаде;Тел: 051 233-342;Фаx 051 231-799;
Пљевља – Ивана Милутиновића бб.Тел 052 323-191; Фаx 052 323-061

Котор-Стари Град бб, 032/322-720.

ИИ ДОКУМЕНТА И ИНФОРМАЦИЈЕ У ПОСЈЕДУ УПРАВЕ ПРИХОДА

Управа прихода и царина је организована као јединствен орган за територију Црне Горе, на функционалном принципу и има више врста информација, које су у посједу сектора, одсјека, одјељења и подручних јединица.

У посједу Управе прихода су сљедећа документа и информације:

1. Сектор за оперативу у области  инспекцијског надзора
- Налог за инспекцијски надзор,
- Записник о извршеном инспекцијском надзору,
- Рјешење којим се налажу мјере чл. 87 ЗПА,
- Рјешење о утврдјивању пореских обавеза,
- Документација изузета у поступку надзора,
- Подаци о одобреним повраћајима пореза,
- Евиденције о извршеним контролама,
- Евиденција извршених провјера,
- Извјештај о раду,
- План рада,
- Оперативни планови (тур.сезона, сива економ и сл.),
- Прекршајне пријаве,
- Пријаве за привредни преступ,
- Кривичне пријаве,
- Подаци о оствареном промету једног или више пореских обвезника,
- Подаци о пореској основици једног или више пореских обвезника,
- Подаци о пореском задужењу једног или више пореских обвезника,
- Подаци о изјављеним жалбама на рјешења,
- Подаци о потврђеним рјешењима,
- Подаци о преиначеним рјешењима,
- Класификациона листа одабраних обвезника за контролу,
- Списак пријава одабраних за контролу,
- Извјештај о запажањима у току контроле,
- Евиденција инсталираних и фискализованих пореских регистар каса са пратећом документацијом.


2. Сектор за оперативу у области наплате

- Информација о наплати пореза и доприноса и других јавних прихода;
- Информација о ефектима Уредбе о наплати доспјелих, а неплаћених пореза и доприноса и других јавних прихода;
- Информација о повраћају дијела пореза на додату вриједност наплаћеног од грађана у малопродаји;
- Извјештај о предузетим мјерама наплате са анализом остварења плана наплате деликвентних пореских рачуна;
- Извјештај о броју и износу поднесених и ријешених захтјева за повраћај ПДВ-а;
- Извјештај о наплати концесионих накнада за коришћење природних добара и концесионе накнаде за приређивање игара на срећу;
- Извјештаји о поднесеним/неподнесеним пријавама и о предузимању активности на обезђеђивању деликвентних пријава, по врстама пореза;
- Информација из пореског рачуноводства Информационог система Пореске управе, о стању на рачуну пореског обвезника;
- Информација о утврђеним и наплаћеним обавезама по основу обављења самосталне дјелатности – паушал, за вријеме трајања љетње туристичке сезоне;
- План рада;
- Извјештај о раду.

3. Сектор за информациону технологију у области пореског система


-Пренос средстава Државном трезору,
-Пренос средстава на рачун Министарства финансија,
-Подаци о дневној наплати, повраћају, преусмјерењу и погрешним уплатама Фонда ПИО, Фонда здравства и Завода за запошљавање,
-Депозит по основу шифре општине
-Информације о задужењу, наплати и стању дуга, по дјелатностима и одређеним временским периодима,
-Информације о броју запослених радника,
-Информације о предатим пореским пријавама,
-Информације о основним регистрационим подацима пореског обвезника
-Информације о расположивој и инсталираној рачунарској опреми,
-Информације о извршеној оправци рачунарске опреме,
-Информације о софтверу Пореске управе
-Водич за службенике Пореске управе кроз информациони систем (интерна употреба).


4. Сектор за  услуге  и регистрацију

 - Евиденција о изјавама овлашћених службеника датих информативним гласилима;

- Евиденција о регистрованим пореским обвезницима (општи подаци о пореском обвезнику);
- Евиденција о пореским обвезницима који  плаћају порез на додату вриједност;
- Информације о писаним одговорима датих на питања пореских обвезника у вези примјене пореских прописа;

- Информације о предлозима за доношење, односно измјену и допуну пореских прописа;

- Информације о привредним субјектима у Централни регистар привредних субјеката (ЦРПС);
- Информације о пореским обвезницима, обвезницима доприноса за обавезно социјално осигурање, осигураницима обавезног социјалног осигурања у Централни регистар обвезника и осигураника (ЦРОО);
- Информације о обвезницима пореза на додату вриједност (ПДВ);
- Информације о свим врстама извјештаја.

 5.Сектор за велике пореске обвезнике (ВПО)

- Налог за инспекцијски надзор,
- Записник о извршеном инспекцијском надзору,
- Рјешење којим се налажу мјере чл. 87 ЗПА,
- Рјешење о утврдјивању пореских обавеза,
- Подаци о одобреним повраћајима пореза,
- Евиденције о извршеним контролама,
- Евиденција извршених провјера,
- Извјештај о раду,
- План рада,
- Оперативни планови инспекцијског надзора,
- Прекршајне пријаве и прекршајни налози,
- Кривичне пријаве,
- Подаци о оствареном промету једног или више пореских обвезника,
- Подаци о пореској основици једног или више пореских обвезника,
- Подаци о пореском задужењу једног или више пореских обвезника,
- Подаци о изјављеним жалбама на рјешења,
- Подаци о потврђеним рјешењима,
- Подаци о преиначеним рјешењима,
- Класификациона листа одабраних обвезника за контролу на основу анализе ризика,
- Информација о наплати пореза и доприноса и других јавних прихода који се односе на ВПО,
- Извјештај о предузетим мјерама наплате са анализом остварења плана наплате који се односе на високоризичне ВПО у дијелу измиривања пореских обавеза,
- Извјештај о броју и износу поднесених и ријешених захтјева за повраћај ПДВ-а,
- Извјештаји о подношењу свих врата пореских пријава за ВПО по степену ризичности (високоризични, средњеризични и нискоризични) као и извјештај о предузетим активностима према високоризичним из те категорије подношења пореских пријава,
- Евиденција о регистрованим великим пореским обвезницима - општи подаци,
- Информације о предлозима за доношење, односно измјену и допуну пореских прописа;

- Информација о праћењу ефеката примјене и спровођења пореских прописа на нивоу Сектора за ВПО,

- Информација о интерним процедурама, извјештаји о раду, годишњи и периодични план рада по свим функцијама.

6. Сектор за људске ресурсе

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Покретање поступка

Поступак се покреће писаним захтјевом, на који се не плаћа административна такса. Захтјев се може поднијети на прописаном обрасцу или у слободној форми. Образац захтјева се налази и на wеб сајту Управе прихода и царина;

Захтјев треба да садржи:

- Основне податке о траженој информацији;
- Начин на који се жели остварити приступ информацији;
- Податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив фирме и сједиште), односно његовог заступника, представника или пуномоћника

2. Начин подношења захтјева

Захтјев за приступ информацији се може поднијети:
- Непосредно на архиви Управе прихода и царина;
- Путем поште, на адресу Булевар Шарла Де Гола бр.2 - Подгорица или на адресу подручних јединица;
- На службени е-маил:управаприхода@таx.гов.ме

3. Начин остваривања права на приступ информацији

Приступ информацији може се остварити:
- Непосредно увидом у оригинал или копију информације,
- Преписивањем или скенирањем информације од стране подносиоца захтјева,
- Достављањем копије информације подносиоцу захтјева, непосредно, путем поште или електронским путем.

4. Рјешавање по захтјеву и правна заштита

По захтјеву за приступ информацији се рјешава у року од 15 дана од дана подношења захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица, када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати.

Против акта Управе прихода по захтјеву за приступ информацијама се може изјавити жалба Агенцији за заштиту личних података и слободан приступ информацијама преко овог органа.

На жалбу се наплаћује административна такса у складу са тарифним бројем 2 Закона о административним таксама (жиро рачун 907-0000000083001-19 - Буџета).

Против рјешења којим је одбијен захтјев за приступ информацијама који садржи податке који су означени степеном тајности не може се изјавити жалба, већ се може тужбом покренути управни спор.

Лица одређена за поступање по захтјевима за слободан приступ информацијама у Сектору за оперативу у области инспекцијског надзора су самостални савјетник И Сузана Јовићевић (контакт: е-маил: управаприхода@таx.гов.ме, тел: 020-448-206)

5. Рок за приступ информацијама

Приступ информацијама се остварује у року од три дана, од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен, односно у року од 5 дана од дана када је подносилац захтјева доставио доказ о уплати трошкова поступка, уколико су исти одређени рјешењем.

6. Трошкови поступка

Трошкове поступка сноси лице које тражи приступ информацији и плаћају се прије извршења рјешења.
Трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, фотокопирања, превођења и достављања тражене информације.
Лица са инвалидитетом ослобођена су трошкова плаћања поступка.
Трошкови поступка су утврђени Уредбом о накнади трошкова у поступку за приступ информацијама (''Службени лист Црне Горе'', бр. 66/16). Трошкови поступка уплаћују се на рачун осталих прихода Пореске управе број 832-1146 - 57. 

ИВ ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА

В.Д. директора: Александар Дамјановић

Руководиоци подручних јединица: Срђан Рубежић, Јово Грдинић, Добрило Гојковић, Гордана Несторовић, Славица Ђурђевац, Томислав Тимотијевић, Зоран Пешић и Соња Цикић.

В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Овај водич је објављен  на wеб сајту Управе прихода  и царина  www.порескауправа.гов.ме/водичи


Подгорица, 01.06.2021.године                                                           Д И Р Е К Т О Р 

 

 

Образац захтјева за приступ информацији.доц

Уредба о накнади троскова у поступку за приступ информацијама.пдф